Elektroliza wody za pomocą jonizatora

Jonizator wody służy do elektrolizy wody, a więc wytwarzania alkalicznej wody zjonizowanej. Elektroliza wody – to rozszczepianie cząsteczki wody poprzez przepuszczenie przez nią prądu stałego. W tym celu używane są dwie elektrody. Ujemna to katoda K, a dodatnia to anoda A. Podczas elektrolizy woda rozkładana jest na dodatnie kwaśne jony wodorowe (H+ ) oraz ujemne alkaliczne jony hydroksylowe (OH– ) według wzoru: H2O = H+ + OH–

Katoda przyciąga dodatnie jony wodorowe, natomiast anoda przyciąga ujemne jony hydroksylowe. Przy katodzie odbywa się przyłączenie elektronów – zwany proces redukcji, podczas którego dodatnie jony wodorowe H+ przyłączają elektrony, w wyniku czego powstaje wodór H2: 2H+ + 2e = H2

Przy anodzie jednocześnie gromadzą są jony hydroksylowe OH–. Tam z kolei odbywa się proces odwrotny – tzn. uwalnianie elektronów – zwane utlenianiem, podczas którego jony hydroksylowe OH– oddają elektrony, w wyniku czego powstaje tlen O2: 4OH– – 4e = 2H2O + O2 Przy anodzie gromadzą się jednocześnie jony wodorowe H+ .

Elektroliza wody to również elektroliza wszelkich soli mineralnych rozpuszczonych w wodzie. Sól – jest związkiem chemicznym składającym się z naładowanych dodatnio jonów metalicznych oraz ujemnie naładowanych jonów reszt kwasowych.

JONIZATOR WODY

Jak już wspomniano, woda zjonizowana wytwarzana jest  tzw. jonizatorach wody. Jonizator wody posiada dwie elektrody, tzn. dodatnią anodę i ujemną katodę, które podłączone są do źródła prądu stałego. Wypełnione wodą naczynie jonizatora wody rozdzielone jest specjalną membraną na dwie komory. Otwory w membranie mają tak dobraną średnicę, aby przepuszczać jony soli rozpuszczonych w wodzie, ale zatrzymywać znacznie większe cząsteczki wody. Dlatego też po zakończeniu elektrolizy woda z komór nie miesza się i tym samym zachowuje nabyte właściwości.

W procesie elektrolizy dodatnie jony metali przyciągane są przez katodę, natomiast ujemne jony przez anodę. W komorze naczynia elektrolitycznego z katodą K kumulowane są dodatnio naładowane jony metali alkalicznych (wapnia, magnezu, potasu, sodu) oraz jony hydroksylowe OH– . Zawartość jonów hydroksylowych decyduje o zasadowości wody: im wyższa zawartość, tym wyższa alkaliczność i większe pH. To zjonizowana woda alkaliczna („woda żywa”).

W drugiej części naczynia, w której znajduje się anoda, kumulowane są ujemnie naładowane jony chloru, siarki, fosforu oraz wodoru H+. Im więcej jonów wodorowych, tym silniejsze właściwości kwasowe wody oraz niższe wartości pH. To zjonizowana woda kwaśna („woda martwa”).

Zarówno woda alkaliczna, jak i kwaśna w jonizatorze wody uzyskuje i przez pewien czas zachowuje odmienne właściwości, które z kolei różnią się od właściwości wyjściowych wody pierwotnej. Jeżeli po zakończeniu procesu elektrolizy zmieszamy razem wodę alkaliczną i kwaśną, to uzyskamy początkowe parametry wody pierwotnej.

Dodano do koszyka.
0 produktów - 0.00